Northumberland

Mae Save Our Magnificent Meadows yn gweithio ar ddau o’r mathau mwyaf prin a bregus o laswelltir yn Northumberland, sef glaswelltir ‘whin’ a glaswelltir ‘calaminaraidd’. Maen nhw’n gynefin i rai  blanhigion prinnaf y DU.

Mae glaswelltiroedd whin yn gysylltiedig gyda’r ‘Great Whin Sill’. Ar hwn y mae mur Hadrian wedi ei leoli. Mae’r priddoedd tenau yno’n llawn basau ond yn brin o faeth ac maen nhw’n sychu’n rhwydd. Mae’r amodau hyn wedi arwain at ddatblygiad math arbennig o laswelltir sydd â chyfoeth o rywogaethau nodedig.

Mae glaswelltiroedd calaminaraidd yn datblygu ar ro llifwaddodol sydd wedi ei lygru gan ddeunydd gwastraff o waith mwyngloddio plwm, arian, zinc, bariwm a fflworspar. Mae’r glaswelltir yn fyr ac yn agored a’r rhywogaethau pennaf yw rhai sy’n gallu gwrthsefyll metalau gwenwynig, lefel isel o faetholion, sychder a phwysau pori. Mae dyffrynnoedd yr Afony Tyne a’r Tyne Deheuol yn cynnwys glaswelltiroedd calaminaraidd sy’n arwyddocaol ar lefel fyd eang oherwydd treftadaeth mwyngloddio plwm y rhanbarth. Ond mae nifer fawr o’r cynefinoedd anarferol hyn wedi diflannu dros yr hanner canrif ddiwethaf, yn bennaf oherwydd lledaeniad eithin a rhywogaethau eraill.

Northumberland Wildlife Trust yw prif bartner Save Our Magnificent Meadows yn Northumberland a’r safleoedd sy’n rhan o’r cynllun yw:

Walltown Quarry        

Williamston            

Burnfoot River Shingles       

Walltown & King Arthur’s Well   

Wydon River Shingles        

Partridge Nest           

Keepershield           

Gunnerton Nick          

Great Bavington       

Mae llawer o waith cadwraeth wedi bod yn digwydd dros y gaeaf yn cynnwys clirio coed bedw a helyg yn Walltown Quarry, er mwyn helpu diogelu’r boblogaeth o gennin syfi gwylltsydd newydd ei darganfod ar y safle yn ogystalâ phlanhigion prin eraill fel yr edafeddog lwyd.