England flag

Ceredigion

Mae dros 40% o holl weirlgoddiau a glaswelltiroedd blodau gwyllt y DU i’w canfod yng Nghymru, a Cheredigion yw un o’r ardaloedd pwysicaf ar eu cyfer. Er mai ffermydd a chaeau bychain sydd i’w gweld o hyd ar draws y sir hon, nid yw’r cynefinoedd wedi llwyddo dianc rhag effaith y gwelliannau amaethyddol sydd wedi dylanwadu cymaint ar hanes a thranc glaswelltiroedd blodeuog dros y DU.

Mae holl safleoedd Save Our Magnificent Meadows yng Ngheredigion dan fygythiad oherwydd diffyg pori a lledaeniad prysgwydd. Mae’r clogwyni’n serth ac yn anodd eu pori a thros amser maen nhw wedi cael eu gadael yn segur wrth i ffermwyr ganolbwyntio ar dir mwy cynhyrchiol. Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru sydd bellach yn berchen ar y safleoedd hyn ac yn eu rheoli. Mae’r Ymddiriedolaeth mewn sefyllfa felly i ddangos arweiniad drwy ffensio a phori’r tir arfordirol a thrwy weithio gyda’u tenantiaid i’w hannog i gynyddu gwerth y safleoedd arbennig hyn ar gyfer bywyd gwyllt.

Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru yw prif bartner Save Our Magnificent Meadows yng Ngheredigion a’r safleoedd sy’n rhan o’r cynllun yw:

Mwnt               

Ty Hen

Penbryn

Lochtyn

Pen-y-Graig

Cwm Tydu

Coybal

Rhos Cwmsaeson

Dolydd Llanerchaeron

 

Mae’r gwaith cadwraeth mwyaf diweddar wedi canolbwyntio ar dorri prysgwydd a chodi ffens newydd ar dir segur ym Mhenbryn. Mae gwirfoddolwyr wedi bod yn allweddol i lwyddiant y gwaith. Gall y safle hwnnawr gael ei bori unwaith eto abydd da byw yn cael eu rhoi ar y tir yn hwyrach eleni er mwyn dechrau adfer y glaswelltir arfordirol.