Swydd Aberdeen

Ychydig iawn o laswelltir lled-naturiol sydd ar ôl ar draws iseldiryr Alban felly mae’n bwysig gwarchod y tameidiau sy’n weddill a cheisio sicrhau eu bod mewn cyflwr da. Un o amcanion Save Our Magnificent Meadows yw adfer Mosstown Fen, sef ardal helaeth o ddôl ffen sy’n rhan o’r Loch of Strathbeg. Hwn yw’r loch mwyaf ym Mhrydain o fewn system twyni tywod.  Mae’r Loch a’r gwlyptiroedd o gylch y llyn yn rhyngwladol bwysig ar gyfer eu bywyd gwyllt, ac maen nhw’n cael eu rheoli fel gwarchodfa natur gan yr RPSB sy’n brif bartner i gynllun Save Our Magnificent Meadows yn swydd Aberdeen.

Does fawr ddim gwaith rheolaeth wedi digwydd arMosstown Fen ers y 1950au a’r1960au ac mae llwyni helyg a brwyn pabwyr wedi tyfu’n drwch dros y tir. Er bod y frwynen babwyr yn elfen bwysig o gynefin dôl ffen, mae angen ei gwanhau er mwyn i rywogaethau bychain eraill o frwyn a hesggael cyfle i dyfu.  Fel rhan o gynllun Save Our Magnificent Meadows, mae merlod Konik wedi cael eu rhoi ar y safle ac mae effaith eu pori yn cael ei fonitro’n ofalus gan fyfyrwyr o Brifysgol Aberdeen. Mae’r canlyniadau hyd yn hyn yn galonogol ac mae’n ymddangos bod y merlodyn llwyddo gwella cyflwr y cynefin.

Y safleoedd yn swydd Aberdeen sy’n rhan o gynllun Save Our Magnificent Meadows yw:

Mosstown Fen, Loch of Strathbeg.