England flag

Mae unarddeg o fudiadau yn rhan o'r bartneriaeth sy'n cael ei harwain gan Plantlife. Cronfa Dreftadaeth y Loteri sy'n bennaf gyfrifol am ariannu'r prosiect.

Y 'Cotswolds Conservation Board'

Mae’r ‘Cotswolds Conservation Board (CCB)’ yn canolbwyntio ar adfer glaswelltiroedd blodeuog ar y garreg galch o fewn Ardal o Harddwch Naturiol Arbennig y Cotswolds. Maen nhw’n gweithio’n bennaf ar hyd sgarp y Cotswolds ac o fewn y dyffrynnoedd. Mae CCB yn gweithio gyda pherchnogion tir, cymunedau lleol a’r cyhoedd er mwyn adfer y glaswelltiroedd hynny sy’n gorwedd o amgylch neu rhwng safleoedd cyfoethog ac sydd un ai o ansawdd isel neu’n dir a fu unwaith yn llawn blodau gwyllt. Maen nhw hefyd yn cynnal Cynllun Pencampwr Gweirgloddiau a digwyddiadau niferus.

Os hoffech wybod mwy am brosiect ‘Save Our Magnificent Meadows’yn ardal y Cotswolds, cysylltwch ag Eleanor Reast ar eleanor.reast@cotswoldsaonb.org.uk neu 01451 862036.

Dysgu mwy

Y 'Medway Valley Countryside Partnership'

Mae’r ‘Medway Valley Countryside Partnership’yn helpu perchnogion tir i reoli, adfer a chreu gweirgloddiau. Mae hefyd yn helpu cymunedau lleol i adnabod a gweld gwerth mewn gweirgloddiau drwy greu rhwydwaith o Bencampwyr Gweirgloddiau a thrwy gynnal diwrnodau gweithgaredd amrywiol a gweithdai i ysgolion sy’n seiliedig ar weirgloddiau.

Os hoffech wybod mwy am brosiect‘Save Our Magnificent Meadows’yn Nyffryn Medway cysylltwch â Mary Tate ar mary.tate@kent.gov.uk neu 01622 683695.

Dysgu mwy

Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru

Mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn diogelu gweirgloddiau Ceredigion ac yn helpu trawsnewid cynefinoedd fel eu bod nhw’n cynnig cartrefi gwell i flodau, gwenyn a glöynnod byw ac yn cynnig ‘stafelloedd dosbarth bendigedig yn yr awyr agored i blant y dyfodol.Yn ogystalâ’r gwaith cadwraeth hwn mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn cynnig diwrnodau awyr agoredamrywiol er mwyn i bobl fwynhau a dysgu am weirgloddiau.

Os hoffech wybod mwy am brosiect‘Save Our Magnificent Meadows’yng Ngheredigion cysylltwch â Victoria Squire ar victoria.squire@nationaltrust.org.uk

Dysgu mwy

Y 'Northumberland Wildlife Trust'

Mae’r ‘Northumberland Wildlife Trust’yn gwella cyflwr, yn astudio ac yn dathlu dau o’r mathau mwyaf prin a bregus o laswelltir yn Northumberland, sef y glaswelltiroedd ‘whin’ (mae’r enw hyn yn cyfeirio at graig dywyll galed) a’r glaswelltiroedd calaminaraidd. Maen nhw’n gynefin i rai o blanhigion prinnaf y DU. Mae’r cynefinoedd hyn yn haeddu mwy o sylw a bydd digwyddiadau amrywiol ac ymweliadau a gyfer ysgolion yn sicrhau hyn.

Os hoffech wybod mwy am brosiect‘Save Our Magnificent Meadows’yn swydd Northumberland cysylltwch â Naomi Waite ar naomi.waite@northwt.org.uk neu 0191 284 6884.

Dysgu mwy

Plantlife

Plantlife yw’r partner sy’n arwain‘Save Our Magnificent Meadows’ ac yn gyfrifol am ei reoli. Mae hyn yn golygu cydlynu gweithgareddau ar draws y bartneriaeth er mwyn gwneud yn siwr bod y prosiect yn llwyddo creu gwell dyfodol i’r gweirgloddiau a’r glaswelltiroedd hynny ar draws y DU sy’n llawn bywyd gwyllt o bob math ond sy’n prysur ddiflannu. Mae Plantlife yn arwain y gwaith o gynnal rhaglen uchelgeisiol o weithgareddau cenedlaethol ledled y DU, yn cynnwys Diwrnod Gweirgloddiau Cenedlaethol (a fydd ar Orffennaf 4ydd eleni), Cynllun Gwobr Gweirgloddiau a Glaswelltiroedd, a hefyd cystadleuaeth gelf a ffotograffiaeth.  Bydd Plantlife yn gyfrifol am greu  Map Gweirgloddiau a rhestr genedlaethol o laswelltiroedd; bydd rhain yn helpu teuluoedd acysgolion i ddarganfod gweirgloddiau lleol. Bydd digonedd o adnoddau ynglŷn â gweirgloddiau ar gael ar y wefan a bydd rhaglen o weithdai difyr yn cael eu cynnig i ysgolion cynradd ar draws y DU.

Os hoffech wybod mwy am gyfraniad Plantlifeat brosiect‘Save Our Magnificent Meadows’ cysylltwch âFiona Perez ar fiona.perez@plantlife.org.uk neu 01722 342757.

Dysgu mwy

RSPB

Mae’r RSPB yn gweithio ar ‘Save Our Magnificent Meadows’mewn dwy ardal o Brydain, -yr Alban a swydd Wiltshire.

Yn yr Alban mae’rRSPB yn adfer cynefin dôl ffen ar warchodfa natur Loch of Strathbeg yng ngogledd ddwyrain yr Alban. Nid yw’r cynefin hwn wedi cael ei reoli ers y 1960au ac mae’r frwynen babwyr wedi trechu’r llystyfiant yn llwyr erbyn hyn. Mae’r weirglodd yn cael ei hadfer drwy glirio’r brwyn o’r safle a phori’r tir wedyn gyda merlod Konik. Mae ysgolion cynradd lleol yn ymweld â’r safle i ddysgu mwy am weirgloddiau a thrwy gydol y prosiect fe fydd digwyddiadau amrywiol yn cael eu cynnal, megis teithiau tywys, cystadleuaeth farddoniaeth Doric (sef yr iaith leol) a noson o ddathlu.

Yn swydd Wiltshire, mae’r RSPB yn creu cyfres o gerrig camu blodeuog rhwng dwy o’r ardaloedd mwyaf helaeth o laswelltir calchaidd sy’n dal i fodoli yn y DU –sef Gwastadedd Caersallog (Salisbury Plain) a Porton Down. Bydd gwaith yn digwydd i wella cyflwr mwy na 300ha o laswelltir newydd ar gyfer bywyd gwyllt a bydd cyfle i wirfoddolwyr chwarae rhan yn y gwaith o gasglu hadau, plannu planhigion gwyllt, gofalu am dirffurfiau ar gyfer glöynnod byw a monitro’r bywyd gwyllt. Bydd teithiau tywys, paneli dehongli, taflenni byd natur a digwyddiad dathlu yn helpu pobl i fwynhau’r glaswelltiroedd hyn.

Os hoffech wybod mwy am brosiect ‘Save Our Magnificent Meadows’yn swydd  Aberdeen cysylltwch â Richard Humpidge ar richard.humpidge@rspb.org.uk neu 01346 532017, ac yn swydd Wiltshire cysylltwch â Patrick Cashman ar patrick.cashman@rspb.org.uk neu 01980 629845.

Dysgu mwy

Y 'Scottish Wildlife Trust'

Mae’r ‘Scottish Wildlife Trust’yn canolbwyntio ar geisio rheoli glaswelltiroedd yn ardaloedd gorllewin Lothian, Falkirk, Caeredin a Fife drwy ddulliau mwy cynaliadwy. Yn ystod y prosiect, bydd llawer o deithiau cerdded a diwrnodau agored yn cael eu cynnal er mwyn i bobl ddysgu mwy ynglŷn â phori glaswelltir, ac fel y gall gwirfoddolwyr helpu gofalu am y da byw neu fonitro’r glaswelltiroedd.

Os hoffech wybod mwy am brosiect ‘Save Our Magnificent Meadows’yn yr Alban cysylltwch â Rory Sandison ar rsandison@scottishwildlifetrust.org.uk neu 0131 312 7765.

Dysgu mwy

Y 'Somerset Wildlife Trust'

Mae’r ‘Somerset Wildlife Trust’ yn gwarchod glaswelltiroedd blodeuogar fryniau’r Mendips. Mae’r ymddiriedolaeth wedi datblygu rhaglen gynhyrfus o weithgareddau gyda chymunedau a phlant ysgol lleol, yn canolbwyntio ar y gwarchodfeydd glaswelltirol bendigedig yn yr ardal. Ymhlith y gweithgareddau fe fydd cyfleoedd dehongli a theithiau tywys, teithiau drwy’r dirwedd, diwrnodau cadwraeth a phrosiect gweirgloddiau’r plwyf.

Os hoffech wybod mwy ambrosiect ‘Save Our Magnificent Meadows’yng Ngwlad yr Haf cysylltwch âPippa Rayner ar pippa.rayner@somersetwildlife.org neu 01823 652472.

Dysgu mwy

'Ulster Wildlife'

Mae ‘Ulster Wildlife’yn adfer glaswelltiroedd drwy siroedd Fermanagh a Tyrone. Mae hefyd yn codi ymwybyddiaeth o’u pwysigrwydd ac yn cefnogi cymunedau lleol a pherchnogion tir i’w rheoli. Bydd y prosiect hwn yn helpu gwarchod britheg y gors ac yn creu cynefinoedd newydd ar gyfer rhywogaethau eraill sydd angen eu gwarchod ar frys, fel yr ehedydd a’rgwalchwyfyn gwenynog ymyl gul. Bydd hefyd yn creu gweirgloddiau mewn ysgolion, yn gwneud gwaith ymchwil ac yn datblygu’r cysylltiad rhwng gweirgloddiau, diwylliant a llên gwerin o fewn cymunedau ac yn cefnogi perchnogion tir i daclo problemau sy’n eu hwynebu nhw wrth fynd ati i reoli gweirgloddiau.

Os hoffech wybod mwy am brosiect‘Save Our Magnificent Meadows’yng ngogledd Iwerddon cysylltwch âGiles Knight ar giles.knight@ulsterwildlife.org neu 07703 673220.

Dysgu mwy

Y 'Wiltshire Wildlife Trust'

Mae’r ‘Wiltshire Wildlife Trust’ y trefnudigwyddiadauteuluol, ymweliadau addysgiadol a diwrnodau arddangos ar hyd a lled y sir. Gall gwirfoddolwyr helpu gyda thasgau ymarferol neu wneud gwaith arolwg a monitro ar blanhigion, trychfilod a mathau eraill o fywyd gwyllt. Ar warchodfa natur Fferm Blakehill bydd ardal addysgiadol yn cael ei chreu yn ogystal â nodweddion bioamrywiaeth megis twyni glöynnod byw a chwtsh cysgu ar gyfer ymlusgiaid.

Os hoffech wybod mwy am brosiect‘Save Our Magnificent Meadows’yn swydd Wiltshire cysylltwch â Toos Van Noordwjk ar toosv@wiltshirewildlife.org neu 01380 736067.

Dysgu mwy