England flag

Cwestiynau cyffredin

I ba raddau mae gweirgloddiau'n cael eu gwarchod yn y DU?

Mae gweirgloddiau a glaswelltiroedd blodeuog ond yn gorchuddio cyfran fechan iawn o arwynebedd tir y DU erbyn hyn, o’i gymharu a’r hyn a welwyd yn y gorffennol. Ac mae 75% o’r gweirgloddiau sy’n weddill yn fychan ac yn fregus iawn ac fe allen nhw gael eu distrywio’n hawdd iawn. Nid yw gweirgloddiau a glaswelltiroedd yn cael cymaint o sylw â choedwigoedd a gwlyptiroedd, o bell ffordd. Mae‘Save Our Magnificent Meadows’yn ceisio newid canfyddiad a phrofiad pobl o weirgloddiau a glaswelltiroedd ar raddfa eang, a hefyd yn ceisio ysbrydoli newid sylweddol yn y ffordd ry’n ni’n blaenoriaethu anghenion cadwraeth a rheolaeth tir.

Mae rhai glaswelltiroedd blodeuog yn y DU yn cael eu gwarchod fel Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbenng (SoDdGA) – ond dim ond rhai ohonynt.Er enghraifft, yn y Mendips yn Ngwlad yr Haf mae tua hanner yr holl gynefin lled-naturiol yn cael ei warchod gan ddynodiad ac mae o leiaf 630ha o laswelltir gwerthfawr, llawn bywyd gwyllt, yn gorwedd y tu hwnt i warchodfeydd natur. Mae 20% o laswelltir calchaidd de-ddwyrain Lloegr yn gorwedd o fewn swydd Caint ond dim ond trydydd rhan ohono sy’n SoDdGA.

Sut galla i fod yn rhan o brosiect 'Save Our Magnificent Meadows'?

Gallwch gymryd ym mhrosiect ‘Save Our MagnificentMeadows’ mewn nifer o ffyrdd:

  • Dewch i roi help llaw gyda gwaith arolwg blynyddol o blanhigion neu anifeiliaid.
  • Ewch i ymweld â gweirglodd neu fwynhau digwyddiad yn agos atoch hi.
  • Cynigiwch roi help llaw gyda digwyddiadau cyhoeddus yn eich ardal chi.
  • Ymunwch â gweithlu cadwraeth o fewn eich milltir sgwar.

Cymerwch olwg ar y tudalennau Digwyddiadau a Gwirfoddoli i chwilio am weithgareddau fyddai’ntanio’ch diddordeb chi.

Hoffwn fynd gyda fy nheulu i weld gweirglodd. Pa fath o weithgareddau fyddai'n helpu mi i wneud hynny?

Mae llu o ddigwyddiadau a gweithgareddau cynhyrfus yn digwydd fel rhan o brosiect ‘Save our Magnificent Meadows’. Ewch i’r dudalen Digwyddiadau i ddarganfod beth sy’n digwydd yn agos atoch chi.

Gallwch ddadlwytho adnoddau i’r teulu o’r wefan er mwyn i chi fynd allan i fwynhau gweirgloddiau a chael profiadau bendigedig, cofiadwy.

Pa adeg o'r flwyddyn fyddai orau i ymweld â gweirglodd?

Gallwch fwynhau byd natur gweirgloddiau a glaswelltiroedd drwy’r flwyddyn, boed yn flodau a glöynnod byw yn yr haf neu’n fadarch yn yr hydref neu’n heidiau o adar yn bwydo ar y stôr o drychfilod pridd yn ystod ygaeaf.

Os am fwynhau gwledd o liw, yr amser gorau ar gyfer y blodau cynnar yw tua canol Mai. Gall y planhigion sy’n blodeuo’n ddiweddarach, fel y glaswenwyn a’rbengaled,barhau i ymddangos tan ganol Awst  - ond gall hyn amrywio o fan i fan felly bydd angen i chi ddarganfod beth sy’n digwydd yn eich ardal chi. Cofiwch bod yr arfer o gynaeafu gwair yn dechrau tua canol Gorffennaf, yn dibynnu ar gyflyrau a phatrymau tymhorol y tywydd.

Os am ddarganfod mwy am yr hyn sy’n digwydd yn agos atoch chi ewch i’r tudalennau Digwyddiadau.

Sut galla i ddod o hyd i weirglodd y galla i fynd i’w gweld heb orfod teithio’n bell?

Er bod nifer o weirgloddiau mewn dwylo preifat ac yn cael eu rheoli fel ffermdir mae llawer o’rglaswelltiroedd hyn dan berchnogaeth neu ofalaeth cymdeithas byd natur lleol neu gorff cadwraeth arall ac mae modd i’r cyhoedd ymweld â nhw.

Ymuno â digwyddiad yw un o’r ffyrdd gorau i fwynhau gweirglodd – edrychwch ar y dudalen Digwyddiadauer mwyn darganfod y gweithgareddagosaf atoch chi sy’n cael ei gynnal fel rhan o brosiect‘Save our Magnificent Meadows’.

Mae gan nifer o bartneriaid y Magnificent Meadows laswelltiroedd neu weirgloddiau y gall pobl fynd i’w gweld:

  • Mae gan Plantlife 23 gwarchodfa ar draws y DU, ac mae nifer o’r rhain yn weirgloddiau.
  • Yn Northumberland, gall y cyhoedd ymweld â Walltown Quarry, sydd dan berchnogaeth Awdurdod Parc Cenedlaethol Northumberland,a Williamston, un o warchodfeydd y Northumberland Wildlife Trust. Mae’n werth i chi weld y ddau safle hwn.
  • Yng Ngheredigion mae gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol lwybr yn arwain drwy weirglodd ar Ystad Llanerchaeron.Ymhlith safleoedd eraill sy’n cynnig profiad o weirgloddiau mae Cwm Tydu a Cwm Soden.
  • Mae’n hawdd i bobl fynd i weld Bo’mains Meadow, Falkirk, a Fleecefaulds Meadow, Fife (mae angen ychydig mwy o gerdded i gyrraedd hwn). Y Scottish Wildlife Trust yw perchennog y ddau safle ac mae’n nhw’n werth eu gweld pan fo’r blodau ar eu hanterth.
  • Mae’r Loch of Strathbeg Reserve yn swydd Aberdeen yn agored i’r cyhoedd ond os hoffech chi ymweld ag ardal prosiect y Magnificent Meadows a gweld y merlod Konik bydd angen i chi wneud trefniant ymlaen llaw gyda RSPB Scotland neu ymuno â’r teithiau tywys y maen nhw’n eu trefnu dros fisoedd yr haf.
  • Yn swydd Wiltshire gallwch weld enghreifftiau da o waith cadwraeth ar weirgloddiau fferm Blakehill, fferm Lower Moor, Coombe Bissett Down a Morgans Hill; y Wiltshire Wildlife Trust sy’n berchen ar y safleoedd hyn i gyd. Ger Amesbury mae gwarchodfa natur  Winterbourne Downs, sy’n eiddo i’r RSPB, ac mae’n safle gwych ar gyfer glaswelltir calchog blodeuog.

Mannau eraill i weld gweirgloddiau llawn blodau gwyllt:

Mae’r Coronation Meadows yn enghreifftiau hynod o laswelltiroedd blodeuog ac mae modd ymweld â nifer fawr ohonynt. Mae gan y Cymdeithasau Bywyd Gwyllt warchodfeydd ar hyd a lled y DU lle gallwch weld gweirgloddiau a dolydd blodau brithion.